OFERTA MBN-GS-976 dzialki / sprzedaz
99 000,00 PLN

Działki przy jeziorze Brożówka

Działki budowlana z dojściem do jeziora poprzez plażę gminną
Lokalizacja: Brożówka
Powierzchnia: 923 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 923 m2
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane, W pobliżu jezior, Rekreacyjna

Media

 • Woda
 • Prąd

Dojazd

 • Asfaltowy
 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Otwarty teren

NA SPRZEDAŻ
działki budowlane
przy jeziorze Brożówka
gmina Kruklanki

Działki pod budowę domu mieszkalnego w kompleksie działek przy lesie. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zagospodarowana plaża gminna nad jeziorem Brożówka.
Uwaga – w kompleksie została wykonana droga dojazdowa wewnętrzna do każdej działki.

Działka o nr geod. 15/18 o pow. 923 m2;
Kształt działki jest regularny – zbliżony do prostokąta;
Wymiary działki : szerokość ok. 21 m i 31 m/ długość ok. 38 m i 34 m

Działka o nr geod. 15/19 o pow. 954 m2;
Kształt działki jest regularny – zbliżony do prostokąta;
Wymiary działki : szerokość ok. 27 m i 23 m/ długość ok. 38 m i 34 m

Zadrzewienie: tak, przewaga drzew iglastych;
Działki położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich;
Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

Fragment planu:
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
wymagane parametry zabudowy:
– budynki wolnostojące,
– wysokość max dwie kondygnacje naziemne w tym użytkowe poddasze,
– dach dwuspadowy symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 35 – 45 stopni, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni,
– kierunek kalenicy równoległy do dróg zgodnie z rysunkiem planu,
linia zabudowy nieprzekraczalna – 6,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 6,0 m i min. 10,0 m od drogi 01KDZ20,
powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki budowlanej,
dopuszcza się budowę obiektów małej architektury,
zaopatrzenie w wodę z sieci gminnej,
nakaz odprowadzania ścieków siecią kanalizacji sanitarnej z terenów projektowanej zabudowy do gminnej oczyszczalni ścieków,
wody opadowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki,
teren opracowania zasilić w energię elektryczną siecią kablową lub napowietrzna z istniejących i projektowanych trafostacji słupowych,
zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła. Należy wyeliminować wysokoemisyjne paliwa z przechodzeniem na paliwa niskoemisyjne
(gaz, olej opałowy, słoma, drewno itp.) lub nieemisyjne,

Dostępne media:

 • Prąd: tak, ok. 192 m na sąsiedniej działce zabudowanej;
 • Woda: tak, wodociąg gminny przebiega w pasie drogowym wzdłuż kompleksu;
 • Kanalizacja: tak, kanalizacja gminna na początku drogi wewnętrznej kompleksu;
 • Sąsiedztwo:
 • inne działki budowlane, domy mieszkalne, jezioro, las;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga wieczysta: TAK;

Lokalizacja:

 • jezioro w linii prostej ok. 418 m,
 • zagospodarowana plaża gminna ok. 579 m;
 • las przylega do działki;
 • dojazd: asfalt oraz wewnętrzna droga dojazdowa urządzona;
 • ok. 18 km od Giżycka;

Cena: 99.000 zł