OFERTA MBN-GS-1063 dzialki / sprzedaz
199 000,00 PLN

Działka budowlana o pow. 1811m2 nad jez. Niegocin Szlak WJM

Działka z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Kleszczewo-Osada gmina Miłki
Lokalizacja: Kleszczewo
Powierzchnia: 1811 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1811 m2
 • Dostępne od: Ręki
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Inne zabudowania

NA SPRZEDAŻ
Działka budowlana o pow. 1811m2 nad jez. Niegocin Szlak WJM Osada Kleszczewo gmina Miłki

Przedmiotem sprzedaży jest działka o pow. 1811m2 zlokalizowana w kompleksie działek pomiędzy Rydzewem a Kleszczewem nad Jeziorem Niegocin należącym do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Działka z możliwością zabudowy objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego objęta symbolami MN , UT. Teren oddalony jest od jeziora niespełna 160m.

Opis działki:

 • Powierzchnia 1811m2;
 • Kształt: zbliżony do trapezu prostokątnego;
 • Wymiary: ok. 56m x ok. 41m x 34m x 44m;
 • Ukształtowanie terenu: teren stosunkowo płaski, nie wymagający niwelacji;
 • Nasadzenia/zadrzewienie/zakrzaczenie: tak na całej działce;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Sąsiedztwo: domy mieszkalne, letniskowe, jezioro;
 • Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej;
 • Odległość do jeziora Niegocin (szlak WJM) w linii prostej: ok. 180m;
 • Odległość od plaży gminnej: ok. 180m;
 • Teren objęty Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego opisany symbolami MN* UT oznaczający tereny zabudowy usługowej lub teren zabudowy letniskowej;

Fragment planu:
Ustala się następujące warunki i zasady dotyczące zagospodarowania kształtowania zabudowy:
1) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych o formie obcej architekturze regionalnej,
2) architektura projektowanych obiektów powinna cechować się wysokimi walorami estetycznymi, bryła nowej zabudowy w nawiązaniu do zabudowy historycznej w zakresie skali, proporcji i formy przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynk gładki w kolorze jasnym, cegła, kamień, drewno i tradycyjnych pokryć dachowych z dachówki ceramicznej lub gontów drewnianych, dachy wysokie o geometrii zbliżonej do dachów stosowanych w zabudowie historycznej,
3) zakaz tworzenia nowej zabudowy rolniczej, lokalizowania usług uciążliwych, obiektów produkcyjnych i magazynowych,
4) na terenach przeznaczonych na cele usługowe na etapie ustalania warunków zagospodarowania terenu ustala się obowiązek, określenia rodzaju i wielkości przewidywanej działalności usługowej, oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe,
5) obowiązek eliminacji funkcji i form zabudowy uciążliwych degradujących przestrzeń,
6) obowiązek maksymalnego ograniczenia przekształceń istniejącego ukształtowania terenu,
7) obowiązek uzyskania uzgodnienia z Głównym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego obiektów
o wysokości od 100 m nad poziom terenu ( np. anteny, elektrownie wiatrowe),
8) obowiązek uzyskania uzgodnienia z Szefostwem Infrastruktury Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej obiektów o wysokości powyżej 50 m nad poziom terenu,
9) dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej i letniskowej plan ustala:
10) ustala się minimalną szerokość działki:
dla zabudowy mieszkaniowej – 25 m2,
dla zabudowy letniskowej – 20 m2,
11) ustala się minimalną powierzchnię działki:
dla zabudowy mieszkaniowej – 1200 m2,
dla zabudowy letniskowej – 1800 m2,
12) dopuszcza się realizację jednego obiektu mieszkalnego na każdej wyznaczonej działce budowlanej,
13) dopuszcza się realizację jednego obiektu letniskowego o powierzchni zabudowy do 100 m2 na każdej wyznaczonej działce budowlanej, z wyłączeniem terenów ML przedstawionych na załączniku nr 2 do uchwały,
14) obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy projektowaniu terenów wypoczynku,
15) system parkowania poprzez realizację miejsc postojowych wg standardu: 1 stanowisko / działkę,
16) dla terenów zabudowy usługowej plan ustala:
17) obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy projektowaniu obiektów usługowych,
18) system parkowania poprzez realizację miejsc postojowych w postulowanej strefie oraz na działkach własnych inwestycji – wg wskaźnika 25 – 30 stanowisk/1000 m2 p. u. oraz 25 stanowisk na 100 miejsc noclegowych,
19) zasady dostępności pieszej i kołowej zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami szczegółowymi dla wyróżnionych terenów,
20) w stosunku do zabudowy ustala się następujące wymagania:
nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym ostatnia jako poddasze użytkowe, dachy kształtowane tradycyjnie o nachyleniu połaci w granicach 40o-45o, z kalenicą równoległą do ulicy,
poziom posadowienia parterów budynków mieszkalnych maksymalnie 1,0 m nad poziomem przyległego terenu, dla funkcji usługowych na poziomie umożliwiającym zapewnienie dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych – maksymalnie 45 cm nad poziomem przyległego terenu,
21) od strony ulic dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pod warunkiem:
zastosowania ogrodzeń ażurowych,
zachowania jednakowej formy i wyglądu nawiązującego do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy,
22) zaleca się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
23) obsługa zgodnie z rysunkiem planu oraz z ustaleniami zawartymi w § 18,
24) warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów jest zapewnienie podłączenia budynków do wszystkich niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8.
do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów usługowych ustala się obowiązek załączenia koncepcji architektonicznej projektowanych obiektów.
Ustala się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN o powierzchni około 0,17 ha
z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową
25) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
26) adaptuje się istniejącą zabudowę o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu,
27) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowej funkcji i wzbogacenia formy,
28) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne usługi handlu, oraz inne usługi komercyjne pod warunkiem nie powodowania uciążliwości i dostosowania ich do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego.

Dostępne media:

 • Wodociąg: przy działce;
 • Prąd: tak w bezpośrednim sąsiedztwie;
 • Kanalizacja: przy działce;

Stan prawny:

 • Księga Wieczysta: tak;
 • Własność: tak;

Lokalizacja:

 • Osada Kleszczewo;
 • Gmina Miłki,
 • Giżycko ok.10km;

Cena: 199.000zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)