OFERTA MBN-GS-943 dzialki / sprzedaz
135 300,00 PLN

Działka budowlana przy jeziorze Bielskim

Działka pod budowę dwóch domów mieszkalnych z możliwością podziału
Lokalizacja: Bielskie
Powierzchnia: 2929 m2

Informacje szczegółowe

  • Powierzchnia: 2929 m2
  • Cena za m2: 46,19 PLN
  • Położenie: Wieś
  • Typ działki: Budowlane

Media

  • Prąd

Dojazd

  • Utwardzony

Okolica

  • Las
  • Jezioro
  • Pola i łąki

Na sprzedaż

działka o pow. 2929 m2

pod budowę dwóch domów mieszkalnych

z możliwością podziału na dwie działki

obręb Bielskie, gmina Miłki

w sąsiedztwie jeziora Bielskie na Mazurach

Działka położona jest w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w miejscu cichym i spokojnym, sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury, na granicy wsi Bielskie w gminie Miłki.

Opis

Powierzchnia działki 2929 m2

Możliwość podziału na dwie działki budowlane o pow. 1417 m2 oraz 1511 m2

Kształt działek: regularny – zbliżony do prostokąta.

Teren malowniczy i pofałdowany

najbliższe zabudowania w odległości ok. 252 m

odległość do jeziora Bielskie w linii prostej ok. 400 metrów oraz ok. 845 m do plaży gminnej.

Na działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy na dwa domy mieszkalne jednorodzinne i dwa budynki gospodarczo – garażowe.

Fragment decyzji o warunkach zabudowy:

„… ustalam: warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:

dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dwóch budynków gospodarczo-garażowych na działce ewidencyjnej nr 66/78, obręb geod. Bielskie, gmina Miłki.

Warunki szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6m od linii rozgraniczających front działki.

– maksymalny wskaźnik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji 1342 m2całości przedmiotowej inwestycji.

Parametry techniczne inwestycji ustalone na podstawie analiz funkcji, cech, zabudowy i zagospodarowania terenu:

Dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

a) Ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe

b) Dopuszcza się całkowite podpiwniczenie budynku

c) szerokość elewacji frontowej – w przedziale od 12,5 m do 19,0 m

d) wysokość do kalenicy – nie wyżej niż 8,5 m

e) w elewacjach należy stosować naturalne, tradycyjne materiały wykończeniowe: drewno, cegłę, kamień; Tynki o wyglądzie tynków naturalnych;

f) dach budynku kształtować jako: dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci 30-45 stopni; Dach kryty dachówką lub blacho-dachówką w odcieniach kolorów czerwonego lub brązowego;

g) kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki – prostopadle lub równolegle.

Dla budynku gospodarczo – garażowego:

a) Ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna

b) szerokość elewacji frontowej – w przedziale od 8,5 m do 12,5 m

c) wysokość do kalenicy – nie wyżej niż 7 m

d) w elewacjach należy stosować naturalne, tradycyjne materiały wykończeniowe: drewno, cegłę, kamień; Tynki o wyglądzie tynków naturalnych;

e) dach budynku kształtować jako: dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci 30-45 stopni; Dach kryty dachówką ceramiczną lub blacho-dachówką w odcieniach kolorów czerwonego lub brązowego;

f) kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki – prostopadle lub równolegle.

3.5 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

a) obsługa komunikacyjna: teren objęty wnioskiem posiada dostęp do drogi powiatowej nr 1708N (działka ewidencyjna nr 101), poprzez drogę gminną wewnętrzną (dz. ew. nr 82/1) oraz poprzez działkę ewid. 264 (ośw. Właściciela o wyrażeniu zgody na korzystanie z działki ewid. nr 246 na potrzeby dz. ewid. nr 66/78). Obsługę komunikacyjną należy realizować z działki ewid. nr 264. W obrębie nieruchomości należy zapewnić miejsca postojowe dla użytkowników nieruchomości.

b) zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej z chwilą jej wybudowania.

c) odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności nie większej niż 10 m3 usytuowanego na ternie działki z obowiązkiem wywozu ścieków do oczyszczalni ścieków lub punktu zlewnego przy przepompowni ścieków lub odprowadzenie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków.

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci. Warunki przyłączenia oraz umowę o przyłączenie należy uzyskać od odpowiedniego zarządcy sieci…

e) Zaopatrzenie w ciepło realizować w sposób indywidualny, z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych których użycie spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu. Zezwala się na stosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła.

f) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy

g) zaopatrzenie odpadów stałych: gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

Uzbrojenie

Woda: wodociąg gminny w bliskim sąsiedztwie kompleksu lub ujęcie własne (studnia głębinowa).

Prąd: linia energetyczna oddalona ok. 44m od granicy działki.

Odprowadzanie ścieków: szambo lub oczyszczalnia ekologiczna.

Dojazd: droga gruntowa Danowo – Bielskie – Konopki Małe, bezpośrednio przy kompleksie.

W kompleksie droga wewnętrzna (zbywana na udziały).

Lokalizacja

Gmina Miłki.

na uboczu wsi Bielskie, nieco w odosobnieniu, w sąsiedztwie jeziora Bielewo, wśród pól i łąk, które jest miejscem stosunkowo mało uczęszczanym w zakresie ruchu pojazdów.

do Miłek (miejscowość gminna) ok. 10 km.

do Giżycka ok. 25 km.

do Warszawy ok. 215 km.

Stan prawny

Własność: TAK.

Księga Wieczysta:TAK.

CENA: 135.000 zł
(w cenie każdej działki jest ujęty odpowiedni udział w drodze wewnętrznej)

Okolica
Spokojny zakątek Mazur, w okolicach miejscowości Miłki, teren z jeziorami i lasami. Piękny mazurski krajobraz i czyste jezioro. Miejsce, gdzie można spokojnie odpocząć, nabrać sił i energii.

Jezioro Bielskie świetnie nadają się na wypoczynek na wodzie. Jest cenione i lubiane przez wędkarzy, a także miłośników pływania. Z uwagi na naturę dopuszcza się tu silniki elektryczne łodzi.

Gmina Miłki, na której terenie leży kompleks działek, obejmuje swoim zasięgiem bardzo atrakcyjne tereny wypoczynkowe. Jest to ostoja przyrody i spokoju. Lokalizacja nad jeziorami, ale z boku głównego szlaku jezior mazurskich, który pełny jest tysięcy jachtów w okresie letnim, pozwala na korzystanie z uroków prawdziwych Mazur i spokoju jaki daje ta kraina przez cały rok.