OFERTA MBN-GS-1008 dzialki / sprzedaz
140 000,00 PLN

Działka budowlana w okolicy Jeziora Dejguny | Bogacko

Działka z wydaną decyzją o pow. 1216m2 Bogacko Gmina Giżycko
Lokalizacja: Bogacko
Powierzchnia: 1216 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1216 m2
 • Dostępne od: Ręki
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane, W pobliżu jezior
 • Wymiary działki: 31x37
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Inne zabudowania

NA SPRZEDAŻ
Działka budowlana w okolicy jeziora Dejguny Bogacko Gmina Giżycko

Przedmiotem sprzedaży jest działka z wydaną decyzją o warunkach zabudowy przeznaczającą ją pod zabudowę jednorodzinną zlokalizowana w okolicy jeziora Dejguny w miejscowości Bogacko. W sąsiedztwie zagospodarowanej do użytku rekreacyjnego działki gminnej, na której znajdziemy: boisko, plac zabaw i elementy siłowni.

Opis:

 • Powierzchnie: 1216m2l
 • do działek nabywamy udział 1/4 w działce stanowiącej drogę dojazdową o pow. 169m2;
 • Ukształtowanie powierzchni działki: stosunkowo płaskie z lekkim nachyleniem;
 • Kształt działek: zbliżony do prostokąta;
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: brak;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Dojazd: gminną drogą utwardzoną następnie wydzieloną drogą wewnętrzną;

Fragment decyzji o warunkach zabudowy:

Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) funkcja projektowanej zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna;
b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania dla projektowanego pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
powierzchnia zabudowy – do 205,0m2;
szerokość elewacji frontowej – do 17,0m;
maksymalna ilość kondygnacji – do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe);
maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu – do 12,0m;
geometria dachu – dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45st;
materiał pokrycia dachu – dachówka lub balchodachówka;
c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją:
– maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie zrealizowana inwestycja (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy projektowanej oraz istniejącej) – 12%,
– nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym;
d) obiekty i ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie …
e) ….
3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zapotrzebowanie na energię elektryczną: przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci;
b) zapotrzebowanie na wodę – przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych – przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na teren własnej działki;
e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z lokalnymi przepisami prawa;
f) zapotrzebowanie na energię cieplną – indywidualne (własna kotłownia),
g) zapotrzebowanie na gaz – nie dotyczy;
h) obsługa komunikacyjna – dostęp do publicznej drogi gminnej (działka ewidencyjna nr 161);
4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
a) należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich tj.:
dostępu do drogi publicznej;
możliwości korzystania z sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza wody i gleby…

Udogodnienia:

 • Jezioro Dejguny w odległości ok. 350m;
 • W bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowana na użytek rekreacyjny działka gminna z boiskiem i placem zabaw

Media:

 • Woda: wodociąg gminny na działce (wykonano przyłącze);
 • Kanalizacja: w okolicy;
 • Prąd: tak w sąsiedztwie;
 • Gaz: brak;

Cena: 140.000,00PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)