OFERTA MBN-GS-888 dzialki / sprzedaz
249 000,00 PLN 219 000,00 PLN

4 działki budowlane w pobliżu jeziora Ryńskiego Szlak WJM

Kompleks działek budowlanych w Rynie
Lokalizacja: Ryn
Powierzchnia: 2511 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 2511 m2
 • Cena za m2: 87,22 PLN
 • Położenie: Miasto
 • Typ działki: Budowlane
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Nieutwardzony

Okolica

 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Otwarty teren

NA SPRZEDAŻ
4 działki BUDOWLANE
w pobliżu jeziora Ryńskiego Szlak WJM Świetna oferta dla DEWELOPERA

Przedmiotem sprzedaży są działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 29.MN – Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (do zabudowy bliźniaczej lub szeregowej!)

Opis:

 • Działki położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior jedynie 450metrów od Jeziora Ryńskiego;
 • powierzchnia działek:
  • działka o nr geod. 303 o pow. 455m2;
  • działka o nr geod. 304 o pow. 640m2;
  • działka o nr geod. 305 o pow. 691m2;
  • działka o nr geod. 306 o pow. 725m2;
   • Łączna powierzchnia: 2511m2
 • kształt: zbliżony do prostokąta;
 • ukształtowanie: urozmaicone, lekko pofałdowany;
 • zadrzewienie: brak;
 • lokalizacja:
  • działka 41/14 położona w odległości ok 60m w linii prostej od jeziora;
  • działka 41/15 położona w odległości ok 95m w linii prostej od jeziora;
  • działka 41/16 położona w odległości ok 130m w linii prostej od jeziora;
  • najbliższe zabudowania: ok 115m w linii prostej;

Fragment planu:
§ 24. 1. W granicach terenów oznaczonych symbolami: ..29.MN,… obowiązuje przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W granicach terenów MN dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zagrodowej, przy zachowaniu wysokości budynków do 10 m.
3. W granicach działek, na których zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków a także na obszarach wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje zachowanie ustaleń § 6.
4. Dla terenów MN ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) obowiązek zachowania wskaźnika intensywności zabudowy o minimalnej wartości wynoszącej i=0,1 oraz o maksymalnej wartości wynoszącej:
…c) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MN, 41.MN i 42.MN – i=0,5;
2) obowiązek zapewnienia – w ramach działki budowlanej – procentowego udziału powierzchni czynnej biologicznie o wartości nie mniejszej niż:
…c) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MN, 41.MN i 42.MN – 40%.
5. Dla terenów MN – z zastrzeżeniem przestrzegania ustaleń § 6 – ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) zakaz lokalizowania:
c) w obrębie terenów 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN i 39.MN – zabudowy mieszkalnej wolnostojącej, dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie budynków mieszkalnych w układzie szeregowym lub bliźniaczym;
2) zakaz lokalizowania na jednej, wydzielonej działce budowlanej w obrębie terenów 8.MN, 10.MN, 12.MN, 16.MN i 17.MN więcej niż jednego budynku, na pozostałych terenach MN dopuszcza się lokalizowanie na jednej, wydzielonej działce budowlanej maksymalnie dwóch budynków, tj. budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego lub garażowego;
3) obowiązek dostosowania budynków do – naniesionych na rysunku planu – ściśle określonych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zachowaniem ustaleń § 4 ust. 1 pkt. 1, przy czym:
a) w sytuacji gdy dla działki od strony drogi, ciągu pieszo-jezdnego lub placu publicznego wyznaczono wyłącznie nieprzekraczalną linię zabudowy odległość pomiędzy elewacją frontową lub narożnikiem nowego budynku mieszkalnego a tą linią nie może być większa niż 3 m,
b) w obrębie terenów 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 15.MN i 16.MN:
– dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż ściśle określonych linii zabudowy posiadających kształt łuku wypukłego budynki należy sytuować tak, aby skrajne narożniki elewacji frontowych przylegały do tych linii,
– dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż ściśle określonych linii zabudowy posiadających kształt łuku wklęsłego budynki należy sytuować tak, aby elewacje frontowe przylegały do tych linii co najmniej w jednym punkcie, a najdalej oddalone fragmenty elewacji frontowych znajdowały się w odległości nie większej niż 1,0 m od tych linii;
4) zakaz lokalizowania:
a) w obrębie terenów………..29.MN…… – budynków mieszkalnych posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i o wysokości do kalenicy przekraczającej wymiar 10 m oraz budynków gospodarczych i garażowych – z zastrzeżeniem ust. 5 pkt
2 – posiadających więcej niż jedną kondygnację nadziemną i więcej niż 6 m wysokości do kalenicy,
b) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN i 21.MN – budynków mieszkalnych posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i o wysokości przekraczającej wymiar 8,5 m oraz budynków gospodarczych i garażowych posiadających więcej niż jedną kondygnację nadziemną i więcej niż 4 m wysokości;
5) zakaz posadowienia parteru budynku na wysokości większej niż 0,6 m nad najwyżej położonym naturalnym poziomem terenu znajdującym się bezpośrednio przy tym budynku;
6) obowiązek stosowania na budynkach:
a) lokalizowanych w obrębie terenów ….29.MN… – dachów symetrycznych dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż
40 stopni i nie większym niż 50 stopni, w układzie kalenicowym, z dopuszczeniem sytuowania budynków gospodarczych i garażowych w układzie szczytowym – z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2,
b) lokalizowanych w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN i 21.MN – dachów płaskich;
7) budynki istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu oraz budynki, dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie ustaleń planu, a niespełniające ustaleń pkt 1, 2, 4, 5 i 6 mogą – w ramach przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu – mieć zachowane istniejące parametry;
8) nakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków tynku w kolorze białym lub w jasnych odcieniach kolorów ziemi, z dopuszczeniem cegły ceramicznej w kolorze ceglasto-czerwonym i podmurówki z kamienia miejscowego (narzutowego), przy czym do wykończenia elewacji budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się także stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub malowanego na kolor brązowy, lub kamienia miejscowego (narzutowego); w stosunku do budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz innych budynków objętych ochroną konserwatorską (wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub usytuowanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków) w zakresie wykończenia elewacji obowiązują ustalenia § 6;
9) zakaz stosowania na pokrycia dachów pochyłych materiałów innych niż dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglasto-czerwonym, z dopuszczeniem stosowania na budynkach gospodarczych, garażowych i altanach pokryć dachowych bitumicznych w odcieniach czerwieni lub brązu;
10) w przypadku budowy ogrodzeń – obowiązek stosowania od strony terenów o charakterze publicznym ogrodzeń ażurowych o wysokości całkowitej od 1,0 m do 1,8 m, w formie żywopłotu w połączeniu z siatką stalową lub płotu ze sztachet drewnianych lub prętów stalowych, z dopuszczeniem słupków i podmurówki, której wysokość nie przekroczy 0,5 m.
6. W obrębie terenów MN dopuszcza się:
1) sytuowanie zabudowy szeregowej i bliźniaczej – zgodnie z ustaleniami ust. 5 pkt 1 lit. a i lit. c – w granicy z sąsiednią działką budowlaną;
2) sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych – z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 – zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości mniejszej niż 3 m na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7. Dla terenów MN ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:
1) obowiązek zachowania dla nowej działki budowlanej:
a) szerokości frontu nie mniejszej niż:
– dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – 20 m,
– dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 14 m,
b) powierzchni nie mniejszej niż:
– dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – 1 000 m2,
– dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 500 m2;
2) obowiązek zachowania ustaleń zawartych w § 11.

Uzbrojenie:

 • Woda: w odległości ok 150m;
 • Kanalizacja: w odległości ok 110m;
 • Prąd: w sąsiedztwie ok. 65m;
 • Gaz – w odległości ok 150m;

Lokalizacja:

 • Droga dojazdowa wewnętrzna – miejska;
 • Ryn miasto;
 • do Warszawy ok. 245km;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga Wieczysta: TAK;

CENA: 219.000zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych) cena łączna za 4 działki.