OFERTA MBN-GS-1081 dzialki / sprzedaz
286 600,00 PLN

Działki budowlane pod Giżyckiem

Działki budowlane przy ul. Leśnej w Gajewie
Lokalizacja: Giżycko
Powierzchnia: 2866 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 2866 m2
 • Cena za m2: 100,00 PLN
 • Położenie: Pod miastem
 • Typ działki: Budowlane

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja
 • Gaz

Dojazd

 • Asfaltowy

Okolica

 • Las
 • Inne zabudowania

Podział terenu

lp. Numer działki Powierznia Cena Dostępność
1 91/3 2866 m2 286 600,00 PLN Dostępna
2 91/1 3242 m2 324 200,00 PLN Dostępna

Na sprzedaż działki budowlane
ul. Leśna
Gajewo k/Giżycka

Działki budowlane z dostępem do pełnego uzbrojenia pod Giżyckiem. Z jednej działki rozpościera się widok na okolicę, zaś druga zlokalizowana jest w zacisznym miejscu.

Oferujemy dwie działki budowlane, sąsiadujące ze sobą:

 • o nr geod. 91/1 o pow. 3242m2
 • o nr geod. 91/3 o pow. 2866m2 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej dojazdowej.

Opis działek:

 • ukształtowanie terenu zróżnicowane tj. działka nr 91/1 znajduje się na wzniesieniu z ładnym widokiem na okolice i opada skarpą w kierunku południowo wschodnim oraz druga działka położona jest niżej w zacisznym miejscu (ukształtowanie płaskie) i posiada dogodne miejsce na staw;
 • kształt działek regularny zbliżony do prostokąta;
 • bez zadrzewień i zakrzaczeń;
 • ogrodzenie: brak;
 • sąsiedztwo: domy mieszkalne, działki budowlane, i łąki;
 • dojazd: działka o nr 91/1 znajduje się bezpośrednio przy drodze asfaltowej czyli ul. Leśnej, do drugiej działki dojazd jest poprzez udział w drodze wewnętrznej dojazdowej (ok. 63 m do drogi asfaltowej). Konieczność urządzenia drogi wewnętrznej;

Przeznaczenie działek:

 • w 2003r. Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działki przeznaczone są
  jako tereny istniejącej zabudowy zagrodowej uzupełnione zabudową mieszkalną jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym oznaczone na rysunku planu symbolem 4MR/MN.

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
§ 13.
8. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
1) kształt bryły budynku horyzontalny, dostosowany do lokalnych tradycji,
2) poziom posadowienia parteru budynków max. 90cm ponad poziom przyległego terenu,
3) nieprzekraczalna wysokość nowej zabudowy o funkcji mieszkalnej do II kondygnacji naziemnych łącznie z użytkowym poddaszem, a III kondygnacji dla budynków o funkcji mieszkalno- usługowej,
4) dachy wysokie, symetryczne o kącie nachylenia połaci 37°- 50°, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwieni lub brązu, możliwe podpiwniczenie, układ kalenic równoległy do osi przyległych ulic dojazdowych,
5) dopuszcza się mniejsze nachylenie połaci dachowych powyżej 27°, w przypadku realizacji budynków jednokondygnacyjnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo- usługowej bez poddasza użytkowego,

9. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy gospodarczej.
1) ustala się max. wysokość zabudowy gospodarczej związanej z funkcją mieszkaniową od poziomu przyległego terenu do okapu 3,00m, do kalenicy 6,0m, oraz powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60m².
2) zakazuje się lokalizowania obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej nawet o minimalnej uciążliwości,
10. Min. 40% pow. działek należy pozostawić niezabudowaną i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością jako powierzchnię aktywną przyrodniczo.

§ 15.
1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny istniejącej zabudowy zagrodowej uzupełnione zabudową mieszkalną jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym oznaczone na rysunku planu symbolem 4MR/MN.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w obszarze 4MR/MNU przewiduje się adaptację istniejących obiektów budowlanych i urządzeń technicznych z możliwością modernizacji, rozbudowy, uzupełnienia, przebudowy i wymiany istniejących budynków łącznie ze zmianą funkcji.
3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze 4MR/MN przewiduje się zabudowę mieszkalną jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym.
4. Obiekty, o których mowa w ust. 2, można rozbudowywać pod warunkiem, że:
1) istniejące i rozbudowane obiekty nie będą zajmowały łącznie więcej niż 60% powierzchni poszczególnych działek,
2) forma architektoniczna rozbudowywanych obiektów dostosowana będzie do architektury regionalnej i lokalnych tradycji i spełniać będzie zasady określone w ust.8 i 9 § 13.niniejszej uchwały.
5. Wszelka działalność inwestycyjna powinna być organizowana i realizowana w oparciu o projekt zagospodarowania całego terenu, załączony do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Obsługę komunikacyjną dla terenów wymienionych w pkt.1 przewiduje się od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1G1/2, 3L1/2, 4L1/2, 5L1/2, 9D1/2, 16D1/2, 19D1/2, 7D1/2, 8D1/2, 11D1/2.
7. Dopuszcza się łączenie działek budowlanych pod zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków użytkowych, pod warunkiem zagospodarowania ich wg zasad określonych w ust. 8 i 10 § 13.
8. Dopuszcza się realizację wolno stojących budynków gospodarczych lub garaży dla samochodów osobowych jako parterowych z zachowaniem ustaleń ust. 8 pkt.4, 5 i ust. 10 § 13. lokalizowanie tych obiektów na granicy działek jest możliwe jedynie pod warunkiem sąsiadowania z podobnym obiektem istniejącym lub projektowanym na działce sąsiedniej.
9. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zgodnie z ustaleniami ujętymi w ust 8, 9 i 10 § 13. niniejszej uchwały.

Uzbrojenie:

 • przy ul. Leśnej przy działce nr 91/1 przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, skrzynka z prądem w granicy działki;
 • w drodze wewnętrznej dojazdowej przy działce nr 91/3 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Sąsiedztwo:
Inne działki przeznaczone pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, działki zabudowane domami mieszkalnymi, stacja bazowa telefonii komórkowej „CENTERTEL”;
Rozległy widok na okolicę;

Lokalizacja:
Gmina Giżycko;
Około 2km od centrum Giżycka;

Stan prawny:
Własność: tak;
Księga Wieczysta: tak;

CENA:
działka nr 91/1 o pow. 3242m2 – 324.200,00zł
nr geod. 91/3 o pow. 2866m2 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej dojazdowej – 286.600,00zł