OFERTA MBN-GS-977 dzialki / sprzedaz
140 140,00 PLN

Działka budowlana Gajewo, gmina Giżycko

Działka na obrzeżach Giżycka, w cichym miejscu
Lokalizacja: Sulimy
Powierzchnia: 1001 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1001 m2
 • Cena za m2: 140,00 PLN
 • Położenie: Pod miastem
 • Typ działki: Budowlane
 • Wymiary działki: 30,70 m x 50,90 m
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja
 • Gaz

Okolica

 • Otwarty teren

Na sprzedaż działka budowlana o pow. 1001 m2 Gajewo, gmina Giżycko

Działka na obrzeżach miasta, w cichym miejscu

 • Niezabudowana działka o pow. 1001 m2;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Wymiary działki: ok. 30,70 m x 50,90 m;
 • Usytuowana na wzniesieniu;
 • Ukształtowanie działki: pochyła;
 • Bez zadrzewień i zakrzaczeń;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Teren: pagórkowaty i malowniczy;
 • Działka znajduje się w kompleksie działek budowlanych;
 • Najbliższe zabudowania: ok. 125 m;
 • Brak w najbliższej okolicy inwestycji emitujących hałas;

Przeznaczenie działki:
działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarze oznaczonym symbolem MN5 – jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Uchwała Nr XLII/445/2021 z dnia 30.12.2021r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko);
Fragmenty decyzji:
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 • ustala się zabudowę wolnostojącą, szeregową lub bliźniaczą,
 • dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej zgodnie z przepisami prawa przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu miejscowego;

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

 • dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i garażowo – gospodarczych wolnostojących lub w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,7,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,01,
 • maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 70%,
 • minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%,
 • maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m,

geometria dachu:

 • dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni;
 • dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo – garażowych – dachu płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 120 lub jedno-, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 130 do 450,
 • dla budynków infrastruktury technicznej – dachu płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 20 stopni lub jedno-, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
 • kolorystyka pokrycia dachowego – kolor brązowy, czerwony, szary i ich odcienie,
 • minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:
  – 1 miejsce do parkowania na 1 mieszkanie w ramach działki budowlanej,

media:

 • zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
 • odprowadzanie ścieków komunalnych – do sieci kanalizacji sanitarnej, do przydomowej oczyszczalni ścieków i do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy uwzględnieniu odrębnych przepisów prawa,
 • zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznych,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – zgodnie z przepisami prawa,
 • zaopatrzenie w energię cieplną – z urządzeń indywidualnych (własna kotłownia) z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych;
 • gospodarka odpadami – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
 • sposób lokalizacji infrastruktury technicznej – ustala się budowę i prowadzenie głównych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej do obsługi danego terenu, w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą z pasem drogowym drogi publicznej lub wewnętrznej a nieprzekraczalną linią zabudowy, w pasie drogowym przyległej drogi publicznej lub wewnętrznej, niniejsza zasada nie dotyczy lokalizacji przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych;

inne:

 • stawka procentowa na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30%.
 • minimalna powierzchnia nowodzielonej działki budowlanej:
  a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 600 m2,
  b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 200 m2,
  c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 200 m2,

Dostępne uzbrojenie:

 • Prąd: tak, w odległości ok. 206 m;
 • Wodociąg: tak, w odległości ok. 126 m;
 • Kanalizacja: tak, w odległości ok. 206 m;
 • Gaz: tak, w odległości ok. 80 m;

Stan prawny:

 • Własność: tak
  Księga Wieczysta: tak;

Lokalizacja:

 • Gajewo, gmina Giżycko;
 • Ok. 3 km od centrum miasta Giżycko (Gajewo);
 • W bliskim sąsiedztwie Lasu Miejskiego ok. 630 m w linii prostej;
 • Najbliższy sklep z podstawowymi artykułami spożywczo – przemysłowymi, piekarnia ok. 1200 m;
 • Przystanek komunikacji miejskiej ok. 1200 m;

Cena: 140.140,00zł

Możliwość nabycia innych działek budowlanych w sąsiedztwie – informacja w biurze