OFERTA MBN-GS-1123 dzialki / sprzedaz
200 000,00 PLN

Działka budowlana nad jeziorem Niegocin Szlak WJM

Działka o pow. 1402m2 położona w Osadzie Kleszczewo
Lokalizacja: Kleszczewo
Powierzchnia: 1402 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1402 m2
 • Dostępne od: Ręki
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane, W pobliżu jezior
 • Wymiary działki: 24x56
 • Ogrodzenie: Tak

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Inne zabudowania

NA SPRZEDAŻ
Działka budowlana o pow. 1402m2 nad jeziorem Niegocin Szlak WJM gmina Miłki

Przedmiotem sprzedaży jest działka o pow. 1402m2 zlokalizowana w kompleksie działek pomiędzy Rydzewem a Kleszczewem nad Jeziorem Niegocin należącym do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Działka z możliwością zabudowy objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego objęta symbolami MN , UT. Teren oddalony jest od jeziora niespełna 160m.

Opis działki:

 • Powierzchnia 1402m2;
 • Kształt: zbliżony do prostokąta;
 • Wymiary: ok. 56m x ok. 24m;
 • Ogrodzenie: tak;
 • Ukształtowanie terenu: teren stosunkowo płaski, nie wymagający niwelacji;
 • Nasadzenia/zadrzewienie/zakrzaczenie: tak, samosiejne;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Sąsiedztwo: domy mieszkalne, letniskowe, jezioro;
 • Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej, następnie ok. 85m gruntową drogą wewnętrzną;
 • Odległość do jeziora Wojnowo (szlak WJM) w linii prostej: ok. 160m;
 • Odległość od plaży gminnej: ok. 190m;
 • Teren objęty Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego opisany symbolami MN* UT oznaczający tereny zabudowy usługowej lub teren zabudowy letniskowej;

Fragment planu:

Ustala się następujące warunki i zasady dotyczące zagospodarowania kształtowania zabudowy:
1) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych o formie obcej architekturze regionalnej,
2) architektura projektowanych obiektów powinna cechować się wysokimi walorami estetycznymi, bryła nowej zabudowy w nawiązaniu do zabudowy historycznej w zakresie skali, proporcji i formy przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynk gładki w kolorze jasnym, cegła, kamień, drewno i tradycyjnych pokryć dachowych z dachówki ceramicznej lub gontów drewnianych, dachy wysokie o geometrii zbliżonej do dachów stosowanych w zabudowie historycznej,
3) zakaz tworzenia nowej zabudowy rolniczej, lokalizowania usług uciążliwych, obiektów produkcyjnych i magazynowych,
4) na terenach przeznaczonych na cele usługowe na etapie ustalania warunków zagospodarowania terenu ustala się obowiązek, określenia rodzaju i wielkości przewidywanej działalności usługowej, oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe,
5) obowiązek eliminacji funkcji i form zabudowy uciążliwych degradujących przestrzeń,
6) obowiązek maksymalnego ograniczenia przekształceń istniejącego ukształtowania terenu,
7) obowiązek uzyskania uzgodnienia z Głównym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego obiektów
o wysokości od 100 m nad poziom terenu ( np. anteny, elektrownie wiatrowe),
8) obowiązek uzyskania uzgodnienia z Szefostwem Infrastruktury Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej obiektów o wysokości powyżej 50 m nad poziom terenu,
9) dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej i letniskowej plan ustala:
10) ustala się minimalną szerokość działki:
dla zabudowy mieszkaniowej – 25 m2,
dla zabudowy letniskowej – 20 m2,
11) ustala się minimalną powierzchnię działki:
dla zabudowy mieszkaniowej – 1200 m2,
dla zabudowy letniskowej – 1800 m2,
12) dopuszcza się realizację jednego obiektu mieszkalnego na każdej wyznaczonej działce budowlanej,
13) dopuszcza się realizację jednego obiektu letniskowego o powierzchni zabudowy do 100 m2 na każdej wyznaczonej działce budowlanej, z wyłączeniem terenów ML przedstawionych na załączniku nr 2 do uchwały,
14) obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy projektowaniu terenów wypoczynku,
15) system parkowania poprzez realizację miejsc postojowych wg standardu: 1 stanowisko / działkę,
16) dla terenów zabudowy usługowej plan ustala:
17) obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy projektowaniu obiektów usługowych,
18) system parkowania poprzez realizację miejsc postojowych w postulowanej strefie oraz na działkach własnych inwestycji – wg wskaźnika 25 – 30 stanowisk/1000 m2 p. u. oraz 25 stanowisk na 100 miejsc noclegowych,
19) zasady dostępności pieszej i kołowej zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami szczegółowymi dla wyróżnionych terenów,
20) w stosunku do zabudowy ustala się następujące wymagania:
nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym ostatnia jako poddasze użytkowe, dachy kształtowane tradycyjnie o nachyleniu połaci w granicach 40o-45o, z kalenicą równoległą do ulicy,
poziom posadowienia parterów budynków mieszkalnych maksymalnie 1,0 m nad poziomem przyległego terenu, dla funkcji usługowych na poziomie umożliwiającym zapewnienie dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych – maksymalnie 45 cm nad poziomem przyległego terenu,
21) od strony ulic dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pod warunkiem:
zastosowania ogrodzeń ażurowych,
zachowania jednakowej formy i wyglądu nawiązującego do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy,
22) zaleca się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
23) obsługa zgodnie z rysunkiem planu oraz z ustaleniami zawartymi w § 18,
24) warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów jest zapewnienie podłączenia budynków do wszystkich niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8.
do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów usługowych ustala się obowiązek załączenia koncepcji architektonicznej projektowanych obiektów.
Ustala się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN o powierzchni około 0,17 ha
z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową
25) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
26) adaptuje się istniejącą zabudowę o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu,
27) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowej funkcji i wzbogacenia formy,
28) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne usługi handlu, oraz inne usługi komercyjne pod warunkiem nie powodowania uciążliwości i dostosowania ich do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego.

Media:

 • Wodociąg: na działce;
 • Prąd: tak na działce;
 • Kanalizacja: na działce;

Stan prawny:

 • Księga Wieczysta: tak;
 • Własność: tak;

Lokalizacja:

 • Gmina Miłki,
 • Giżycko ok.10km;

Cena: 200.000zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

Atrakcje okolicy:

Jezioro Wojnowo wypełnia długą rynnę polodowcową, ciągnącą się na południe. Jego długość wynosi 4,5 km, szerokość ok. 600 m, głębokość 14,2 m, powierzchnia 176 ha. Jezioro otaczają łagodnie wznoszące się bezleśne pagórki na których znajdują się pola uprawne i łąki;
Miłki: wieś gminna, a w niej zabytkowy dwór z XVIII w. z parkiem krajobrazowym. Dworskie zabudowania gospodarcze: kuźnia, stajnia;
Rydzewo: Kościół św. Andrzeja Boboli (1579-1591);
Giżycko: Twierdza Boyen zbudowana w latach 1844-1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100 ha, który otoczono murek kamienno-ceglanym o długości ponad 2300 m;
Spytkowo: „Indiańska Wioska” to plenerowe muzeum, w którym w kilkunastu namiotach indiańskich zwanych tipi prezentowanych jest ponad sto eksponatów obrazujących życie dawnych Indian z obszaru Wielkich Równin;